Gjort

Som framgick under rubriken Syfte har projektet bidragit till kapacitetsbyggande där invånare deltar i Hammarkullen, genom att vi:

  • skapat former för invånare att delta stadsutvecklingsprocesser på olika nivåer
  • deltagit, stöttat och utvecklat forum för kontaktskapande och nätverkande mellan olika aktörer i stadsdelen där även invånare deltagit som aktörer
  • tillsammans med andra tagit till vara och spridit kunskap om deltagande i stadsutvecklingsprocesser

Arbetssättet har inneburit att vi initierat och varit involverade i en mängd olika aktiviteter och dessa har även varit länkade till varandra på olika sätt. En liten historia om aktiviteterna presenteras mycket kortfattat under de olika underrubriker som syns i vänsterspalten. Förutom dessa aktiviteter har vi även deltagit som dokumenterande observatörer på en mängd andra möten, seminarier, vandringar, workshops, etc, samt gjort inspelade intervjuer med några av deltagarna i våra aktiviteter efteråt, för att få kunskap om hur de såg på sitt deltagande. Dessa aktiviteter har inte redovisats under egna rubriker här men har också ingått i vår analys.

Se en film från konferensen där Lasse Fryk presenterar omgestaltningstemat.