Frågeställningar

Sammantaget fanns det fyra övergripande frågeställningar som vi sökte svar på:

  1. Vad karaktäriserar en kultur för deltagande och lärande där invånare deltar?
  2. Hur kan man bidra till att en sådan kultur skapas i stadsutvecklingsprocesser?
  3. Vilka möjligheter och svårigheter kan finnas i att arbeta på detta sätt?
  4. Hur kan man tackla identifierade svårigheter?