Begreppsliggörande

I övrigt har vårt arbetssätt varit forskningslikt vilket betyder att vi har dokumenterat alla aktiviteter i text och i förekommande fall även med foton och film. Vi har även gjort fyra längre intervjuer med några berörda aktörer för att få deras syn på de aktivteter som genomförts och dessa har dokumenterats genom ljudupptagning. Materialet har sedan använts som grund vid den gemensamma analys som vi har genomfört i samtal med varandra. Där har vi även utgått från andra texter skrivna av såväl akademiker som andra typer av professionella.

Vi har tillsammans diskuterat dels de fyra frågor vi sökt svar på, dels olika begrepp som har med vårt fokus att göra. Vi har sett det som ett speciellt värde att gemensamt diskutera deras betydelse och mening när det gäller kapacitsbyggande processer där invånare deltar. Begreppsliggörande av vår kunskap har varit mycket givande och det har varit tydligt hur olika innebörder vi kan lägga i samma ord.