Centrala Älvstaden

Centrala Älvstaden – Gårdstensskolan och Hammarkullsskolan

Den process som Centrala Älvstaden har satt igång är intressant för pilotprojektet. Detta projekt löper under 2011-2012 initierades av kommunstyrelsen i Göteborg för att utveckla visioner om hur älvstränderna i centrum kan användas när de inte längre behövs som kommersiell hamn. En av Centrala Älvstadens strategier har varit att på olika sätt arbeta med civilsamhället och förslag gick ut på att involvera en skola i varje stadsdel, sammanlagt tio skolor, i det  visionära arbetet. Från Angered var två skolor med, Internationella skolan Gårdsten och Hammarkullsskolan, och den senare i rollen som ansvarig att sammanställa vad de andra kommit fram till. I sammanställningsarbetet fick Hammarkullskolans elever stöd från de lärarutbildningar som involverats tidigare i pilotprojektet.

Ett av de verktyg som Centrala Älvstaden använt var en ångbåtsresa som alla involverade klasser fick göra på älven. Med hjälp av ett urbant spel fick de lära om den historiska bakgrunden för hamnen. Resultaten från hela workshopen med skolornas visioner kommer att presenteras i början av 2012 som en slags elektronisk utställning som sedan går att bygga vidare på.

Grundat på dessa erfarenheter föreslog pilotprojektet att Centrala Älvstaden ska vidareutveckla dessa erfarenheter till en verktygslåda som fungerar för att regelbundet involvera grundskolelever (en per stadsdel varje år, som en del av deras skolarbete) i design och medskapande samhällsbyggande. En lärdom från pilotprojektet är de möjligheter till demokratiarbete inom förskolan och skolans rum som ligger i att kunna välja ut en aktuell fysisk plats som skall förändras på något sätt. Detta kan ske såväl i stadens centrum som i dess förorter. Samhällsbyggande handlar inte bara om att medskapa sin egen nära omgivning utan i allra högsta grad även om att vara med och designa andra delar av staden. Verktygslådan skulle även kunna utvecklas till att fungera för intresserade folkhögskolor, gymnasier och föreningar där deltagarna vill bli medskapande samhällsbyggare som en del av deras ordinarie verksamheter. Även relationen till Internationella skolan i Gårdsten har fått en fortsättning genom att tre studenter från Socionomprogrammet tillsammans med läraren och klassen i Gårdsten kommer att forsätta undersöka hur kapacitetsbyggande processer för deltagande och lärande kan bli en vardaglig resurs i en grundskola.

Titta på en film från Centrala Älvstadens workshop Den inkluderande staden som pilotprojektet medverkade vid.