UNO och nytt SDN-reglemente

Utveckling nordost UNO och stadsdelsnämndernas nya reglemente 

Det nystartade kommunala bolaget Utveckling Nordost UNO har fått pengar från Tillväxtverket för att under 2011-2013 genomföra stadsutvecklingsprojekt i Angered och Östra Göteborg för sammanlagt 125 miljoner SEK. Hammarkullen kom med på ett hörn av detta projekt som ett resultat av att pilotprojektet i det skede då ansökan skrevs kunde, baserat på studenters dialoger med invånare, bidra med kunskap om viktiga områden att satsa på i Hammarkullen: förbättra torget som mötesplats och göra hållplatsen till en utställningshall som kan visa upp Hammarkullens kultur. Det som gör UNO extra intressant för pilotprojektet är att de i ansökan angett att de har medborgardialog som grundbult för sitt arbete.

Samtidigt som detta projekt startade fick stadsdelarna i januari 2011 ett nytt reglemente, vilket skedde när de slogs samman från 21 till 10 stadsdelar. Det nya reglementet innebär att en del av ansvaret för medborgardialog om stadens utveckling, den fysiska miljön, delegerats till stadsdelsnivå. Beslut tas fortfarande i de centrala facknämnderna men ansvaret att föra dialog med invånare/medborgare har lagts på SDN.

I UNO har detta uppmärksammats genom att de i projektet har lagt in att en person skall anställas i Hammarkullen/Angered för att utveckla kunskap om denna nya roll för stadsdelarna. Personen ska göra det bl a  genom att ta tillvara kunskap från pilotprojektet Den lärande staden och tillgängliggöra denna för stadsdelens anställda. Även denna process är som synes pågående och mycket intressant att följa för pilotprojektet.