Transdisciplinär metod

Förutsättningarna från Mistra Urban Futures innebar att vi skulle ha ett transdisciplinärt arbetssätt och detta har vi upplevt som både viktigt och spännande. Transdisciplinärt fokus beskrivs ofta som att man samverkar inte bara mellan olika discipliner inom akademin, utan även med anställda i t ex kommuner och regioner.

Till vår hjälp har vi haft en referensgrupp med deltagare från olika institutionella plattformar. Syftet har inte bara varit att få deras synpunkter på projektdesign och resultat, utan också få diskutera kunskapsspridning och implementeringsmöjligheter.

Det transdisciplinära arbetssättet har dock inte bara inneburit att vi skulle samverka. Det har också inneburit att vi i projektgruppen har börjat dela en kunskapssyn som betraktar alla – dvs kategorierna forskare, kommunanställda och invånare – som kunskapsutvecklare, kunskapsbärare och kunskapsanvändare. Detta synsätt har varit en mycket viktig förutsättning för vårt arbete och har därför präglat gruppens arbetsmetoder och gjort arbetet spännande och givande, även om det också har medfört svårigheter. Bland annat använde vi ett verktyg för mötesdemokrati i projektgruppen, något som visade sig mycket konstuktivt. Våra erfarenheter från detta arbetssätt beskrivs i ett kapitel i den antologi på engelska som Mistra Urban Futures kommer att ge ut under 2012. Kapitlet kan laddas ner under fliken Publikationer.