PLUS_PLUS och 2021

PLUS_PLUS och Den växande staden 2021

Som beskrevs under rubriken ’UNO och nytt SDN-reglemente’ har stadsdelarna från 2011 fått ett nytt uppdrag. Det nya reglementet innebär att en del av ansvaret för medborgardialog om stadens utveckling, den fysiska miljön, delegerats till stadsdelsnivå.  

På lokal nivå i Hammarkullen har detta tagits emot mycket positivt – både tjänstemän och aktiva invånare mobiliserar för att anta denna nya utmaning. Nu uppstår plötsligt en möjlighet till samverkan mellan social och fysisk miljö, något som varit svårt tidigare då SDN haft ansvar för sk mjuka frågor och centrum för hårda. En utvecklingsprocess startar nu där invånare är med och driver denna process.

Som ett led i detta arbete har pilotprojektet initierat en idé som kan göra Hammarkullen till en föregångare när det gäller att länka sociala och miljömässiga aspekter, vilket i sin tur har potential att påverka ryktet om Hammarkullen i positiv riktning – men, vilket är målet, göra detta utan att gentrifiera och exkludera. Tanken med PLUS_PLUS är att ett hus, och kanske på sikt hela området, renoveras på ett sätt så att det ger plusenergi inte bara när det gäller elektricitet eller värme, utan även när det gäller sociala aspekter som demokrati, trygghet, inkludering, öppenhet, kreativitet etc. Frågan är alltså hur man kan skapa plusenergihus på ett sätt som gynnar den befintliga sociala miljö, alltså de människor som redan befinner sig på platsen med sina bostäder, sina föreningar, sina företag och sina affärsverksamhet. Att skapa PLUS_PLUS ska alltså bli en medskapande process där stadsdelens olika samhällsbyggare är med och skapar tillsammans. De som nu driver idén framåt är, förutom pilotprojektet och några invånare i Hammarkullen, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SDF Angered, Göteborgslokaler och Bostadsbolaget.

Denna fråga är också mycket intressant med tanke på att Göteborg firar 400-årsjubileum år 2021. Vad ska vi fira och hur? Kommunstyrelsen tillsatte under 2011 sju grupper som skulle ta fram sina olika visioner för vad som är värt och viktigt att fokusera på och hur processen ska se ut under de tio år man har på sig att förverkliga visionerna. Pilotprojektet var engagerade i den grupp som heter ’Den växande staden’ och vi ville med vår närvaro lyfta fram frågan om vilken betydelse medborgarinflytande har i stadsutveckling i förhållande till globaliseringen, klimatförändringarna och samhällets förändrade styrning med allt fler inslag av nätverksstyrning och partnerskap.