Om

Den lärande staden: kultur för kunskap, makt och medborgarskap

Detta pilotprojekt inom Mistra Urban Futures pågick 2010-2011 i stadsdelen Hammarkullen i Göteborg. Frågor om ’empowerment’ anses ha ett stort värde när det gäller planering och förvaltning. På svenska kallade vi det i början ’kultur för deltagande och lärande’ och efterhand övergick vi till att tala om ’kapacitetsbyggande processer där invånare deltar’. Vi ser dem som processer där invånarna i staden blir medskapande i stadens utveckling, dvs att de blir producenter snarare än enbart konsumenter av staden. Sådana processer frigör och omvandlar energi, och i viss mån kan man också se dessa processer som en källa till ny energi i stadsutvecklingsprocesser.

Invånarnas medverkan har varit särskilt intressant att fokusera på just när Göteborg 2011 ändrat sin organisation från 21 stadsdelar till 10. Samtidigt har man nämligen infört ett nytt reglemente, som innebär att en del av ansvaret för medborgardialog om stadens utveckling, den fysiska miljön, delegerats till stadsdelsnivå. Beslut kommer fortfarande tas i de centrala facknämnderna men ansvaret att föra dialog med invånare/medborgare ligger på stadsdelsnämnderna.

På lokal nivå har vi i pilotprojektet sett att detta anses som mycket positivt av många, både tjänstemän och aktiva invånare har mobiliserat för att anta denna nya utmaning. Det har plötsligt uppstått en möjlighet till samverkan mellan social och fysisk miljö, något som varit svårt tidigare då stadsdelsnämnderna haft ansvar för s.k. mjuka frågor och staden centralt för hårda. En utvecklingsprocess har startat där invånare är med och driver en process där man med medborgerligt inflytande, i samverkan med lokala tjänstemän, kan använda den fysiska strukturerna som ett verktyg för social utveckling.