Syfte

Det övergripande syftet har varit att utveckla kapacitetsbyggande processer där invånare deltar, direkt kopplat till två förändringsprocesser i området Hammarkullen: a) förnyelse av torget, och b) utveckling av högskolecampus. Det arbete som förväntades från projektet var dels att vi skulle etablera  kapacitetsbyggande processer, dels att vi skulle analysera hur denna etablering fungerade och i slutet av projektet formulera rekommendationer för hur sådana processer kan utvecklas och stöttas. Projektet har således haft två syften. För det första ville vi bidra till kapacitetsbyggande processer där invånare deltar i Hammarkullen. Det har vi gjort genom att vi:

  • skapat former för invånare att delta i stadsutvecklingsprocesser på olika nivåer
  • deltagit, stöttat och utvecklat forum för kontaktskapande och nätverkande mellan olika aktörer i stadsdelen där även invånare deltagit som aktörer
  • tillsammans med andra tagit till vara och spridit kunskap om deltagande i stadsutvecklingsprocesser

För det andra ville vi också att projektet skulle generera kunskap på en mer generell och teoretisk nivå om medborgares deltagande i stadsutvecklingsprocesser. Det har vi gjort genom att vi:

  • dokumenterat vad som skett i deltagandeprocesser
  • beskrivit hur processer påverkat medborgare såväl som stadens och högskolans inre processer och organisering
  • reflekterat kritiskt över metoder och resultat
  • relaterat detta till tidigare praktiska erfarenheter och forskning